Đoàn Thanh niên

ĐOÀN THANH NIÊN

ĐOÀN THANH NIÊN

Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:

a. Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Hội Liên Hiệp Thanh Niên, Hội sinh viên Việt Nam… nhằm đưa thanh niên vào trong tổ chức của Hội và Đoàn cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, công bằng, xã hội văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

b. Giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng. Mảng hoạt động giáo dục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động của Đoàn – đối tượng giáo dục chủ yếu là đoàn viên, thanh niên – lực lượng to lớn, có vị trí vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung công tác giáo dục rất phong phú, bao gồm:

– Giáo dục chính trị tư tưởng.

– Giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Giáo dục luật pháp, lối sống, nếp sống.

– Giáo dục về khoa học kỹ thuật công nghệ.

– Giáo dục về phát huy, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

– Giáo dục truyền thống Cách mạng.

Tham gia công tác giáo dục thanh niên phải thông qua những phong trào, những hành động Cách mạng cụ thể. Kết hợp chặt chẽ nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn.

c. Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là một tất yếu trong xây dựng tổ chức Đoàn, ngược lại Đoàn Thanh niên Cộng sản phải là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích cuối cùng, đưa Nghị quyết và đường lối của Đảng vào trong cuộc sống. Đoàn Thanh niên Cộng sản là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khỏe để gánh vác công việc tạo sinh lực mới cho Đảng. Quán triệt tinh thần công tác xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, lấy xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đoàn thanh niên phải là lực lượng nòng cốt trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, tích cực hưởng ứng cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI lần 2.

ĐĂNG KÝ KẾT NẠP ĐOÀN

  HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN

  Hoạt động Đoàn - Hội

  Kỉ Niệm 84 Năm Ngày Thành Lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2015)

  Hòa chung với không khí sôi nổi của cả nước với các hoạt động chào mừng kỉ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2015), Đoàn Thanh niên, Công đoàn & Hội Phụ nữ Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 1 đã có buổi […]
  Xem chi tiết
  • 1
  • 2

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  ĐOÀN THANH NIÊN

  10